MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist la Compartimentul coordonare cabinete școlare din cadrul Direcției școli

Social

2 posturi de asistent medical generalist –la Compartimentul coordonare cabinete școlare

Condiţii specifice:

– asistent medical generalist, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale de specialitate;
– vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;
• adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-ța Victoriei, nr.3, și va consta din:

– Proba scrisă
– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
– 27 ianuarie 2020 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 29 ianuarie 2020 – ora – 12 –  selecția dosarelor
– 30 ianuarie 2020 – ora 12  – contestații privind selecția dosarelor
– 31 ianuarie 2020 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 31 ianuarie 2020 – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 03 februarie 2020 – ora 10 – proba scrisă
– 04 februarie 2020 –  ora 10 – rezultatul probei practice
– 05 februarie 2020 – ora 10 – contestații privind proba practică
– 06 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 06 februarie 2020 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestație

– 07 februarie 2020 – ora 10 – interviu
– 10 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul interviului
– 11 februarie 2020 – ora 10 – contestații privind interviul
– 12 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 12 februarie 2020 – ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 12 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist la Serviciul coordonare cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă;

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Tematică

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Puncţiile – puncţia venoasă
b) Recoltarea produselor biologice şi patologice – recoltarea sângelui,
               – recoltarea exudatului faringian
c) Administrarea medicamentelor

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie
b) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
c) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
d) Nevoia de a elimina
e) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
f) Nevoia de a evita pericolele

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă;

a) Urgenţele aparatului respirator
b) Urgenţele aparatului cardiovascular
c) Urgenţele abdominale
d) Urgenţele neurologice
e) Urgenţele în pediatrie
f) Urgenţele în oftalmologie
g) Şocul
h) Traumatismele
i) Urgenţele datorate agenţilor fizici şi chimici

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.