MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Serviciul public Administraţia domeniului public

Social

– 1 post de inspector de specialitate – Compartimentul patrimoniu public
Condiții specifice:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice
– vechime în studii superioare minim 5 ani  

– 1 post de muncitor – Formația administrativ
Condiții specifice:

– studii medii/școală profesională calificare în meseria tâmplar
– vechime în muncă minim 5 ani
– constituie avantaj persoanele care dețin permis de conducere categoria B

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineştecondiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş (proba scrisă)/sediul Serviciului public Administrația domeniului public, str. Kos Karoly, nr.1/B (proba practică) și va consta din:

– Proba scrisă/practică
– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
– 10 martie 2020 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 12 martie 2020 – ora – 12 –  selecția dosarelor
– 13 martie 2020 – ora 12  – contestații privind selecția dosarelor
– 16 martie 2020 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 16 martie 2020 – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 17 martie 2020 – ora 10 – proba scrisă/practică
– 18 martie2020 –  ora 10 – rezultatul probei scrise/practică
– 19 martie 2020 – ora 10 – contestații privind proba scrisă/practică
– 20 martie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 20 martie 2020 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 23 martie 2020 – ora 14 – interviu
– 24 martie 2020 – ora 10 – rezultatul interviului
– 25 martie2020 – ora 10 – contestații privind interviul
– 26 martie2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 26 martie2020 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 26 martie2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la Compartimentul patrimoniu public din cadrul Serviciul public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019;
3. Legea nr. 554/2004 privindcontenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea Nr. 544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR – privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.
7. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
8. HCL nr. 352/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Serviciului public Administrația domeniului public.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de muncitor  la Formația administrativ din cadrul Serviciul public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019;
3. Legea  nr. 319/2006 privind  securitatea şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.