MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de recrutare

Social
  • pentru ocuparea funcţiei publice de execuție la Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcției școli.

– 1 funcție de execuție – inspector clasa I grad profesional principal

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 24 martie 2020,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 21.02.2020 – 11.03.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante la Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcției școli.

Denumirea funcţiei publiceStudii de specialitateVechime în specialitate
– 1 funcție publică de execuție – inspector clasa I grad profesional principal– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative, specializarea administrație publică– minim 5 ani

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante – inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcției școli

1. Constituţia României;
2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;
3. Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
4. Ordinul nr.1058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului;
5. ORDIN  Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
6. O.U.G.   Nr. 18/2009 din  4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
7. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare (republicată în M.O. nr. 123/2007, Partea I);
8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 448/1998, Partea I);
9. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 1154/2004, Partea I);
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 663/2001, Partea I);
11. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 84/2002 Partea I);
12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (republicată în M.O. nr. 749/2013, Partea I);
13. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
15. Legea nr. 1/2011  privind Legea educaţiei naţionale;
16. H.G. nr. 395/2016, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
17. Ordin nr. 4619/2014, pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
18. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
19. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile funcției publice de execuție –  inspector clasa I grad profesional   principal la Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcției școli

– desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare pe linia Legii nr. 114/1996, Legii nr. 196/2018
– respectă normele de tehnică şi securitatea muncii specifice locului de muncă
– din dispoziţia şefului de serviciu execută activităţi de control specifice activităţii îndrumării asociaţiilor de proprietari
– propune măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în materia asociaţiilor de proprietari
– evaluează modul în care sunt respectate reglementările legale
– propune măsuri şi face recomandări pentru remedierea disfuncţionalităţilor, din dispoziţia  şefului de serviciu sesisează instituţiile cu competenţe pentru investigarea şi clarificarea unor abateri de la reglementările în vigoare
– actualizează periodic baza de date a asociaţiilor de proprietari
– participă la organizarea  cursurilor de pregătire profesională, evaluează dosarele şi face  propuneri pentru atestarea administratorilor de condominii
– propune suspendarea/retragerea atestatului, în cazuri justificate
– constată contravenţii cu privire la activitatea asociaţiilor de proprietari şi aplică amenzi contravenţionale în condiţiile legii
– soluţionează, în termenele legale, petiţiile şi reclamaţiile privind activitatea asociaţiilor;
– participă la oganizarea întâlnirilor periodice ale Primarului şi ale viceprimarilor cu conducerile asociaţiilor de proprietari şi serviciile publice municipale
– raportează periodic şefului de serviciu sau pe cale ierarhică despre activitatea profesională proprie şi a modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu potrivit fişei postului
– îndeplineşte sarcini de verificare şi constatări în teren pe baza sesizărilor şi reclamaţiilor
– formulează rapoarte cu privire la aspectele controlate
– elaborează documentaţia şi susţine în comisiile de specialitate, proiecte de hotărâri privind activitatea asociaţiilor de proprietari
– întocmeşte documentaţiile necesare pentru cuprinderea blocurilor în programul de reabilitare termică
– trebuie să cunoască şi să aplice reglementările legale în vigoare, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
– arhivează dosarele pe care le gestionează
– răspunde de confidențialitatea datelor pe care le gestionează în exercitarea atribuțiilor de serviciu
– îndeplineşte alte atribuţii , corespunzător competenţelor profesionale, stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, ori pe cale ierarhică
– luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control  intern/managerial la nivelul serviciului

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.