Clubul Sportiv Muresul Targu Mures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a urmatoarelor posturi

Jobs

Clubul Sportiv Muresul Targu Mures, Judeţul Mures adresa : Aleea Carpati nr. 57 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante:

Un post – CASIER I -COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE-RESURSE UMANE
Un post – : MUNCITOR CALIFICAT I (SALVAMAR)– COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII-PATRIMONIU-ADMINISTRATIV-SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE
Un post – MUNCITOR CALIFICAT I (INSTALATOR)- COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE-INVESTIȚII-PATRIMONIU-ADMINISTRATIV-SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE
Un post – ANTRENOR ASISTENT NATATIE – COMPARTIMENTUL SPORT

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 /2022, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de: CASIER I
a) nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat).
b) vechime în muncă: minimum 1 an în funcția de casier.
c) cunoștiințe de operare PC (word, excel).
d) disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, program de lucru sambătă, duminică și sărbători legale.

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de: MUNCITOR CALIFICAT I (INSTALATOR):
a) nivelul studiilor:medii, gimnaziale.
b) posedă certificat de calificare profesională, instalator.
c) vechimea în meseria de instalator: 1 an și vechimea în muncă minim 1 an.
d) disponibilitate pentru lucrul în timpul noptii, program de lucru sambătă, duminică și sărbători legale.

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de: MUNCITOR CALIFICAT I (SALVAMAR):
a) nivelul studiilor: studii medii.
b) vârsta minimă 18 ani.
c) posedă certificat acreditat de calificare salvamar.
d) adeverință medicală cu mențiunea: ”apt pentru efort fizic”.
e) Vechime: fara vechime.

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de: ANTRENOR ASISTENT NATATIE
a)Nivelul studiilor : studii superioare de scurta durata in domeniul educatiei fizice si a sportului
b) clasificare de antrenor asistent natatie cu prezentarea carnetului de antrenor eliberat de C.N.F.P.A. – Școala Națională de Antrenori București – .-
c)carnet de sofer categoria B
d)nu se solicita vechime

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până în data de 11.06.2024.
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. CV.

Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, dată, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completă dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la dată desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Calendarul de desfășurare a concursului: Aleea Carpati Nr. 57 – Bazin Olimpic Acoperit

Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs: 11.06.2024 ora :16:00
Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de examinare: 12.06.2024
Termen de afisare la sediul institutiei a rezultatului selectiei dosarelor: 13.06.2024
Termen de depunere contestatii fata de rezultatele selectiei dosarelor: 14.06.2024
Termen de afisare la sediul institutiei publice a rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor: 17.06.2024
Data si ora de desfasurare a probei scrise:18.06.2024 ora 10:00
Termen afisare la sediul institutiei a rezultatelor probei scrise: 19.06.2024
Termen depunere contestatii la rezultatele probei scrise: 20.06.2024
Termen de afisare a rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa: 20.06.2024
Data si ora desfasurarii a interviului/proba practica :21.06.2024 ora: 10:00
Termen de afisare la sediul institutiei a rezultatelor interviului: 25.06.2024
Termen de depunere contestatii la rezultatele interviului/probei practice: 26.06.2024
Termen de afisare la sediul institutiei a rezultatului contestatiilor fata de rezultatele interviului/probei practice: 27.06.2024
Termen afisare la sediul institutie a rezultatelor finale a concursului: 28.06.2024
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de catre : Mujde Candea Ilke , email: cs.muresultargumures@sport.gov.ro, tel : 0265266512
Relatii suplimentare privind bibliogarfia sunt puse la dispozitie pe site-ul institutiei www.clubulsportivmuresul.ro

DIRECTOR
POP COSMIN

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook  , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .