MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant la Serviciul public Administraţia grădinii zoologice

Social

1 post de inspector de specialitate – Grupa intervenții tehnico-administrative

• studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice sau economice
• vechime în specialitate minim 4 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:

– Proba scrisă
– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

– 23 ianuarie 2020 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 27 ianuarie 2020  – ora – 12 –  selecția dosarelor
– 28 ianuarie 2020  – ora 12  – contestații privind selecția dosarelor
– 29 ianuarie 2020  – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 29 ianuarie 2020  – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 31 ianuarie 2020  – ora 10 – proba scrisă
– 03 februarie 2020 –  ora 10 – rezultatul probei scrise
– 04 februarie 2020 – ora 10 – contestații privind proba scrise
– 05 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 05 februarie 2020 ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 06 februarie 2020 – ora 10 – interviu
– 07 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul interviului
– 10 februarie 2020 – ora 10 – contestații privind interviul
– 11 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 11 februarie 2020 – ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 11 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea temporar vacantă a postului de inspector de specialitate la Serviciul public Administrarea Grădinii Zoologice

1. Constituția României, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență Nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial NR. 555 din 5 iulie 2019;
3. Legea Nr. 554 din 02 decembrie 2004 – Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001- privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 319 din 14 iulie 2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea Nr. 191 din 16 aprilie 2002 – Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *