MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție :

Social

– 1  funcție de execuție – inspector asistent, Serviciul insolvențe, contestații, baze de date la Direcţia impozite și taxe locale.
– 1 funcție de execuție – inspector superior, Serviciul logistică la Direcția proiecte cu finanţare internaţională, resurse umane, relații cu publicul și logistică.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 31 martie 2020,  ora 1000 – proba scrisă.
Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 28.02.2020 – 18.03.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie vacante

Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Denumirea funcţiei publiceStudii de specialitateVechime în specialitate
– 1 funcţie publică de execuţie inspector clasa I grad profesional asistent– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice-minim 1 ani

Serviciul logistică din cadrul Direcției proiecte cu finanţare internaţională, resurse   umane, relații cu publicul și logistică

Denumirea funcţiei publiceStudii de specialitateVechime în specialitate
– 1 funcţie publică de execuţie inspector clasa I grad profesional superior– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice-minim 7 ani

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante – inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordin nr. 144/2016, privind aprobarea formularelor tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordin nr. 2594/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție  inspector  clasa I grad profesional asistent la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date 
din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Răspunde în toate formele, disciplinar, material si penal dupa caz pentru aplicarea corectă a actelor normative in materie fiscală;

Asigură in permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

Răspunde de buna funcționare a programului informatic utilizat în cadrul Direcției impozite și taxe locale depanând eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerând asistență pentru programele achiziționate;

Asigură baza de date în vederea emiterii deciziilor de impunere, inștiințărilor de plată, somațiilor si a titlurilor executorii;

Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate;

Emiterea de rapoarte, statistici la solicitarea șefilor ierarhici în colaborare cu administratorii programului informatic utilizat;

Efectuează salvări zilnice a datelor fiscale, alegând tipul de suport corespunzător;

Stabilește procedurile de asigurarea securității datelor;

Acorda asistență tehnică personalului care lucrează pe echipamente de calcul pentru ridicarea nivelului de cunoștiințe, de operare în program(softuri, devirusări, depanări mici locale) ;

Întretine nomenclatoarele existente în baza de date (stradale, numere postale, marci auto, etc) ;

Preluarea zilnică de la casieri a chitanțelor anulate, a borderourilor și verificarea acestora conform procedurii de anulare a chitanțelor ;

Depistarea și soluționarea problemelor legate de corectitudinea datelor de identificare ale contribuabililor (CNP, nume, adresa de domiciliu), precum și operarea datelor mai sus menționate în baza de date informatizată a aplicației Impotax sau comunicarea rezultatelor identificării inspectorilor de serviciu în vederea operării.

Descarcarea zilnică a plăților efectuate prin suportul online Ghiseul.ro, preluarea de la contabilitate a extraselor de cont care se referă la aceste plăți, verificarea și supravegherea situației plăților;

Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale Primarului, Viceprimarului de resort, sau primite de la şefii ierarhici.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante – inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul logistică din cadrul Direcției proiecte cu finanţare internaţională, resurse   umane, relații cu publicul și logistică

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;
3. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
4. Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale;
5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
6. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii;
8. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
10. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție  inspector  clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției proiecte cu finanţare internaţională, resurse   umane, relații cu publicul și logistică

• Urmăreşte şi asigură aplicarea legilor si a regulamentelor interne;
• Asigură relația cu publicul, dintre cetățeni și instituție;
• Desfășoară activități  cu caracter tehnic;
• Asigură continuitatea funcționării în interes public a instituției;
• Asigură reprezentarea intereselor autorității în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat în limita competenței stabilite de conducătorul instituției;
• Asigură şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, încredinţate Serviciului Logistică;
• Colaborează cu Serviciul Buget Contabilitate la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent serviciului;
• Asigură elaborarea documentaţiei de achiziţie şi le propune spre aprobare conducerii instituţiei, întocmind documentele necesare selecţiei de oferte de preţ şi licitaţiilor urmărind derularea lor;
• Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de asistenţă tehnică, service şi prestări servicii încheiate de către primărie;
• Urmăreşte permanent starea tehnică a aparaturii şi a clădirii şi coordonează activităţile necesare pentru  înlăturarea disfuncţionalităţii;
• În cazul unor disfuncţionalităţi sau avari la reţele, instalaţii de orice fel, sunt de natură producerii unor pagube, ia măsuri în limita competentei profesionale;
• Efectuează împreună cu comisiile primăriei, inventarierea periodică a mijloacelor şi a obiectelor de inventar, face propuneri de casare a celor cu termen depăşit, întocmeşte documentaţia acestora când sunt transferate dintr-un loc în altul în cadrul primăriei sau alte unităţi;
• Îşi duce la îndeplinire sarcinile de serviciu în timp util şi cu exigenţă maximă;
• Răspunde de urgenţă, calitatea şi cantitatea sarcinilor primite şi legalitatea acestora;
• Păstrează confidenţialitatea asupra activităţii sale;
• Sesizează şefii ierarhici despre orice faptă menită să prejudicieze patrimoniul instituţiei sau cu privire la alte fapte privind încălcarea ROI sau ROF al instituţiei;
• Are obligaţia de a informa şefului ierarhic despre producerea oricărui eveniment deosebit, petrecut, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în sectorul repartizat;
• Evidenţierea tehnico-operativă a valorilor patrimoniale;
• Întocmirea planului de urmărire şi evidenţiere a fondurilor alocate măsurilor de prevenire şi stingere ale incendiilor şi protecţia muncii, iar la apariţia unor incendii ia primele măsuri de stingere a focului, folosind dotarea PSI, de salvare a bunurilor şi anunţă ofiţerul de serviciu;
• Rezolvarea petiţiilor specifice serviciului de logistică;
• Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau primite de la şefii ierarhici;
• Să nu folosească dotările şi materialele încredinţate, în scopuri personale;
• Nerespectarea prezentelor sarcini atrage răspunderea disciplinară, materială, penală.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.