MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere la Direcția de Asistență Socială

Social

– 2 funcții publice de Director Executiv Adjunct
– 1 funcție publică de Șef Serviciu la Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe

Concursul va avea loc la sediul Municipiului Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, în data de 10 decembrie 2019 ora 1000  –  proba scrisă. 

Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 08.11.2019-27.11.2019, la sediul instituției, Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85 și vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor:Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam. 85, tel.0265-268330, int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere la Direcția de Asistență Socială Târgu Mures

Denumirea funcției publiceCondiții
– 1 Director Executiv Adjunct– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– 1 Director Executiv Adjunct– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, domeniul de licență asistență socială sau psihologie, specializarea psihologie – pedagogie;
– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
– 1 Șef Serviciu– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de Director Executiv Adjunct la Direcția de Asistență Socială Târgu Mures

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor  române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărâre nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr.500/2002  privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările uletrioare;
16. Ordinul M.F.P. nr.923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările uletrioare;
17. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările și completările uletrioare;
18. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările uletrioare;
19. Ordinul M.F.P. nr.2634/2015, privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările uletrioare;
20. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările uletrioare;
21. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările uletrioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef Serviciu la Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mures

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002  privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și comletările uletrioare;
8. Ordinul M.F.P. nr.923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și comletările uletrioare;
9. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările și comletările uletrioare;
10. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și comletările uletrioare;
11. Ordinul M.F.P. nr.2634/2015, privind documentele financiar-contabile, cu modificările și comletările uletrioare;
12. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și comletările uletrioare
13. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările uletrioare.

Atribuțiile funcției publice de conducere de Director Executiv Adjunct la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Coordonează întreaga activitate a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș pe linie economică;
2. Fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;
3. Prezintă toate documentele necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului local municipal, în vederea aprobării bugetului anual
4. Asigură și răspunde de respectarea termenelor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local;
5. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;
6. Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local municipal;
7. Întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării Consiliului local;
8. Întocmește contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare;
9. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare;
10. Coordonează eficient personalul din subordine si respectarea de catre acesta a normelor interne;
11. Răspunde de :

– îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale si de specialitate
– păstrarea confidentialitătii informatiilor si a documentelor
– utilizarea resurselor existente
– respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru

12. Asigură necesarul de personal prin recrutare/promovare;
13. Asigură legătura cu compartimentele din subordine;
14. Stabilește sarcinile salariatilor din subordine si priorităti în executarea acestor sarcini;
15. Elaborează și actualizează fișele de post ale salariaților din subordine;
16. Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajatii din subordine;
17. Asigură respectarea normelor interne de funcționare ale direcției de către personalul
din subordine;
18. Elaborează instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, ROI, etc.
19. Coordonează prin șeful de serviciu, activitatea Serviciului financiar-contabil, resurse
umane, administrativ, strategii și implementare programe;
20. Coordonează, prin șeful de serviciu, organizarea procedurilor legale pentru achizițiile
de bunuri, lucrări, servicii;
21. Coordonează întocmirea documentelor necesare pentru ședințele de Consiliului local;
22. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local;
23. Coordonează și răspunde, prin șeful de serviciu, respectiv, prin șeful de birou
de întreaga activitate a Biroului strategii, implementare programe, proiecte și relații cu
ONG-uri;
24. Coordonează și răspunde, prin șeful de serviciu, de întreaga activitate a
Compartimentului comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială;
25. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal,
dispoziții ale primarului sau primite de la șeful ierarhic.

Atribuțiile funcției publice de conducere Director executiv adjunct la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Organizează, coordonează, îndrumă și răspunde de activitatea structurilor din subordinea sa;
2. Controlează modul în care sunt îndeplinite atribuțiile serviciilor din coordonarea sa, în vederea respectării Standardelor minime obligatorii aplicabile;
3. Se asigură de respectarea drepturilor beneficiarilor din structurile coordonate, în funcție de specificul și nevoile fiecărei categorii de beneficiari;
4. Coordonează activitatea personalului din structurile subordonate, în raport de postul și atribuțiile postului, studiile, pregătirea profesională și specialitatea acestuia și participă la elaborarea fișelor de post pentru șefii de serviciu/compartiment/birou din cadrul structurilor coordonate;
5. Propune strategii de acțiune în domeniu și asigură punerea în aplicare a celor aprobate;
6. Urmărește implementarea de măsuri și metode eficiente de conducere și organizare a muncii, în vederea creșterii calității activității;
7. Asigură buna colaborare între structurile din subordine;
8. Urmărește soluționarea în termen legal a petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor primite;
9. Elaborează studii, informări și analize;
10. Asigură, în limitele atribuțiilor sale, respectarea disciplinei muncii și folosirea eficientă a timpului de lucru;
11. Coordonează activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului din subordine;
12. Realizează evaluările profesionale pentru șefii care îi sunt subordonați și propune calificativele corespunzătoare;
13. Analizează necesitatea și oportunitatea solicitărilor cu privire la achiziția publică a unor bunuri, servicii și lucrări;
14. Elaborează fișele de post pentru personalul din subordine;
15. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șeful ierarhic.

Atribuțiile funcției publice de conducere – șef serviciu la Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1.Organizează, coordonează și răspunde de buna funcționare a  activității serviciului, verifică îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu a personalului subordonat;
2 .Centralizarea cheltuielilor şi veniturilor extrabugetare a unităților subordonate direcției;
3. Urmărirea întocmirii înregistrărilor contabile aferente execuției bugetului de venituri și cheltuieli a bugetului local;
4. Supraveghează și coordonează inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie;
5. Viza control financiar preventiv;
6. Realizarea măsurilor și acțiunilor specifice privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Direcției de asistență socială  Târgu Mureș;
7. Întocmirea notelor de contabilitate pentru achizițiile, transferurile, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din domeniul public și privat, patrimoniul propriu;
8. Întocmirea notelor de contabilitate electronic pentru calculul amortizărilor lunare aferente mijloacelor fixe din domeniul privat;
9. Întocmirea fișelor si a registrului de evidență pentru mijloacele  fixe (electronic);
10. Întocmirea balanței de verificare pentru mijloacele fixe, confruntarea cu situația faptică din cadrul gestiunilor;
11. Evidența investițiilor finalizate şi a celor  în curs, şi contabilizarea acestora;
12. Verifică desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor, participă la realizarea aplicațiilor specific;
13. Verifică și semnează documentele de plată întocmite pentru achitarea furnizorilor și a altor unitati economice din conturile Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș și alte instituții bancare conform ordonanțărilor la plată și adreselor întocmite de compartimentele de specialitate;
14. Evaluarea personalului din subordine și întocmirea fișelor postului pentru persoanele aflate în subordine;
15. Efectuează orele de protecția muncii și îndrumarea personalului din subordine în acest sens;
16. Informarea personalului din subordine în legatură cu deciziile luate la nivelul conducerii Direcției de Asistență socială Târgu Mureș;
17. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea documentelor financiar contabile specifice serviciului;
18. Intocmeste situațiile financiare contabile- bilant (lunar, trimestrial, semestrial, anual) pe baza execuției bugetare si a anexelor aferente acesteia;
19. Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal, dispoziții ale directorului Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;
20. Verifică efectuarea arhivării documentelor financiare contabile conform prevederilor legale;
21. Tehnoredactarea pe calculator a diverselor situaţii contabile;
22. Respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor ;

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.