MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere – director executiv adjunct la Direcţia economică.

Social

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 26 noiembrie 2019,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 25.10.2019 – 13.11.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postuluiCondiții
– 1 funcţie publică de conducere – director executiv adjunct– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice
– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere  –  director executiv adjunct –  Direcția economică

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
5. Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizată;
6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizată;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată;
8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
9.Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile funcției publice de conducere – director executiv adjunct – Direcția economică

– Coordonează, prin şeful de serviciu, activitatea Serviciului achiziții publice, respectiv prin șeful de birou, activitatea Biroului concesiuni, închirieri și vânzări;
– Colaborează cu celelalte servicii din cadrul direcţiei pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;
– Coordonează întocmirea Strategiei Anuale a Achizițiilor Publice și a Programului Anual al Achiziţiile Publice; 
– Coordonează, prin şeful de serviciu, organizarea procedurilor legale pentru achiziţiile de bunuri, lucrări si servicii;
– Coordonează, prin şeful de birou, organizarea procedurilor legale pentru concesiunea de bunuri, lucrări și servicii;
– Coordonează întocmirea punctelor de vedere, a situaţiilor și raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică, privind activitatea coordonată;
– Coordonează întocmirea documentelor necesare pentru şedinţele Consiliului local, făcând propuneri privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin închirieri, concesionări, înstrăinări la iniţiativa și/sau cu acordul Serviciului public Administraţia Domeniului Public;
– Propune Consiliului local municipal, în condiţiile legii, modificarea cuantumului valorii redevențelor și a concesiunilor, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite;
– Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal şi a celorlalte acte normative referitoare la redevențele și concesiunile stabilite;
– Coordonează întocmirea, în baza hotărârilor Consiliului local municipal, a documentelor necesare organizării procedurilor legale privind închirierea, concesionarea sau înstrăinarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului şi organizarea licitaţiilor publice pentru astfel de situaţii;
– Coordonează în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi cu serviciile publice municipale întocmirea documentaţiei premergătoare aprobării de către Consiliul Local a proiectelor privind parteneriatele public – private precum şi realizarea procedurilor legale pentru încheierea unor astfel de parteneriate;   
– Asigură susţinerea proiectelor de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate;
–  Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate, în condiţiile legii;
– Asigură realizarea măsurilor și acțiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor subordonate;
– Exercită activitatea de control financiar preventiv propriu;
– Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
– Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;

– Coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a procedurile operaţionale, aferente activităţilor desfăşurate de către serviciile din subordine;
– Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu directorul executiv al direcției şi personalul din subordine, în cadrul grupului de lucru;

– Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului sau  primite de la şefii ierarhici.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.