MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere

Social

Municipiul Târgu Mureş anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere – șef serviciu – la Serviciul Impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcţiei impozite și taxe locale.
Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 16 septembrie 2019,  ora 1000 – proba scrisă. 
Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 14.08.2019 – 02.09.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.
Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, 
P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

ANEXĂ
  
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postuluiCondiții
1 funcţie publică de conducere – șef serviciu  – să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; – – să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative– să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master sau în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; – să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 103 din 26 aprilie 2018 privind impozitele și taxele locale  pe anul 2019;

Atribuţiile postului

1. Organizează, îndrumă și controlează acțiunea de constatare, stabilire și încasarea a impozitelor și taxelor cuvenite bugetului local, datorate de către persoane fizice, impozite si taxe precizate in ROF, și anume:
• impozit/taxă pe clădiri;
• impozit asupra mijloacelor de transport;
• impozit/taxa pe teren;
• taxă pentru vehicule lente;
• taxă pentru servicii de reclamă și publicitate;
• taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;
• impozit pe spectacole;
• taxe speciale instituite de Serviciul Stabilire, Impunere, Încasare Impozite și Taxe Persoane Fizice: taxă pentru ocupare domeniu public cu garaje autorizate sau acceptate, taxă de staționare pentru ocuparea unor suprafete de teren din domeniul public cu destinația de stații de taximetrie.
2. Face propuneri pentru stabilirea de impozite și taxe locale și speciale datorate de persoanele fizice;
3. Propune consiliului local, in condițiile legii, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor pe care le gestionează serviciul, precum și stabilirea de taxe speciale pentru persoane fizice;
4. Analizează, verifică, întocmeşte şi prezintă propunerile şi dosarele în legătură cu acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor pe care le gestioneaza şi urmăreşte permanent, ţinerea evidenţei acestor lucrări, stadiul soluţionării şi respectarea termenelor;
5. Propune spre anulare impozite si taxe pe care le gestionează serviciul, supuse executării 
silite, mai mici decât cheltuielile de executare;
6. Efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale şi a taxelor pe care le gestionează serviciul, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
7. Organizează, execută şi verifică pe raza Municipiului Târgu Mureş activitatea de identificare a bunurilor impozabile aparţinând persoanelor fizice;
8. Asigură verificarea gestionară a casierului care efectuează încasări în numerar de impozite şi taxe pentru persoane fizice;
9. Primeşte şi asigură rezolvarea corespondenţei serviciului;
10. Întocmeşte şi înaintează conducerii Municipiului centralizatorul listelor de rămăşiţe şi suprasolvirii pe tipurile de impozite şi taxe pe care le gestioneaza serviciul pentru persoane fizice;
11. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;
12. Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
13. Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;
14. Elaborează şi actualizează procedurile operaţionale, aferente activităţilor pe care le coordonează;
15. Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu directorul Direcţiei Impozite și Taxe Locale şi personalul serviciului, în cadrul grupului de lucru;
16. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si taxele pe care le gestionează serviciul;
17. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale Primarului, Viceprimarului de resort sau primite de la şefii ierarhici;
18. În limitele competențelor stabilite, reprezintă compartimentul pe care-l conduce în relațiile cu alte compartimente din aparatul propriu, sau cu agenții economici, instituțiile publice;
19. Sprijină activitatea executării silite a creanțelor bugetare;
20. Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate;
21. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici;
22. Asigură realizarea măsurilor și acțiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Târgu Mures.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.