MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcţiei școli

Social

 1 funcție de execuție – inspector superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 05 decembrie 2019,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 04.11.2019 – 25.11.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcției școli

Denumirea funcţiei publiceStudii de specialitateVechime în specialitate
– 1 funcţie publică de execuţie  inspector clasa I grad profesional superior– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (instalații pentru construcții)-minim 7 ani

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante – inspector clasa I grad profesional superior, la Serviciul Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcției școli

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr. 555/2019;
3. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în MO nr. 663/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucţii, republicată în M.O. nr. 933/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucţii, publicată în M.O.  nr. 797 bis/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în MO nr. 390/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în MO nr. 423/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I grad profesional
superior la Serviciul Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcției școli

1. elaborează caiete de sarcini pentru licitaţii, lucrări cuprinse în bugetul direcţiei;
2. elaborează teme de proiectare;
3. propune priorităţile în realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, modernizări;
4. raportează periodic şefului de birou, sau pe cale ierarhică despre activitatea profesională proprie şi a modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile;
5. verifică, soluţionează şi răspunde la adresele, sesizările şi reclamaţiile referitoare la problemele de reparaţii de urgenţă sau altele din unităţile de învăţământ din Municipiul Târgu Mureş;
6. formulează rapoarte cu privire la aspectele controlate;
7. verifică şi avizează toate situaţiile de plată pentru lucrări executate aferente fiecărei facturi;
9. clasează dosarele pe care le gestionează;
10. propune bugetul pentru serviciu şi direcţie, preconizate a se realiza în anul bugetar.
11. luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului.
12. verifică situaţiile de lucrări din pune de vedere a preţurilor ofertate şi a cantităţilor contractate, clauzele contractuale.
13. emite ordinele de începere a lucrărilor, participă la predarea amplasamentului, pregăteşte şi realizează recepţiile preliminare cât şi cele finale;
14. întocmeşte referate de plată, referate de necesitate, deconturi
15. trebuie să cunoască şi să aplice reglementările legale în vigoare în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
16. să îndeplinească orice alte atribuţii şi sarcini care decurg din legislaţie sau stabilite prin dispoziţie a superiorilor ierarhici
17. se ocupă de obţinerea avizelor şi a tuturor documentelor necesare derulării unui contract.
18. să respecte cu rigurozitate ordinea şi disciplina la locul de muncă precum şi programul de activitate şi să folosească integral şi în mod eficient timpul de lucru;
19. să păstreze secretul de serviciu şi să nu facă publice informaţiile la care are acces prin natura serviciului, dacă acestea nu sunt destinate interesului public;
20. să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de apărare împotriva incendiilor şi alte norme specifice locurilor de muncă şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în pericol viaţa, integritatea personală, precum şi integritatea bunurilor şi valorilor;

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.